با عرض پوزش در این فروشگاه هیچگونه تلفون مایع عرضه و فروخته نشده است.لطفا برای خرید تماس نگیرید.

09364553535کلیک کنید