با عرض پوزش در این فروشگاه هیچگونه تلفون مایع عرضه و فروخته نشده است.لطفا برای خرید تماس نگیرید.

09120655882کلیک کنید