دریچه منهول مشبک

دریچه منهول مشبک1

دریچه منهول مشبک دریچه منهول مشبک:دریچه مشبک به دریچه هایی گفته میشود که دارای حفره هایی برای انتقال اب ها به داخل منهول ها است گاه این حفره ها را…
دریچه منهول مشبک
فهرست
09334553519کلیک کنید